Våra tillstånd

För att distribuera värdepapper och erbjuda investeringstjänster behövs tillstånd från tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. Värdepappersmarknaden är en genomreglerad marknad. De viktigaste regelverken är det så kallade MiFID-direktivet från EU och den svenska lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utifrån vilken SIP Nordic Fondkommission har följande tillstånd:

  •  Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument

  •  Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

  •  Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

  •  Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

  •  Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Dessutom har SIP Nordic Fondkommission sidotillstånd att

  • Ta emot medel med redovisningsskyldighet och förvaring av finansiella instrument

  • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp